Πολιτική Ποιότητας 2022-2025
 • Ενημέρωση
 • Χρήσιμες πληροφορίες
 • Αναρτήσεις
 • Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο «Προνόηση», δραστηριοποιείται στον ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Η Πολιτική Ποιότητας του ∆ιεπιστηµονικού Κέντρου «Προνόηση» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο  για την επίτευξη των στόχων του. Σε αυτήν βασίζεται η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η συνεχής  βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, που έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις  απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015. 

∆εσµεύσεις της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο ΠΡΟΝΟΗΣΗ. αποτελούν: 

 • Η πιστή εφαρµογή και η συνεχής βελτίωση του συστήµατος ποιότητας σύµφωνα µε την  εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήµατος ποιότητας. 
 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών όσον αφορά την  ποιότητα των θεραπευτικών προγραµµάτων από το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο  «Προνόηση», αντιµετωπίζοντας βάσει τεκµηριωµένων διαδικασιών, έγκαιρα και  έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις. 
 • Η θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριµένων, µετρήσιµων και εφικτών στόχων η  υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσµευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το  προσωπικό να επιλύει τα προβλήµατα που εντοπίζονται και να τα παρακολουθεί έτσι  ώστε να µην επαναληφθούν.  
 • Να βελτιώνει τις διαδικασίες και τις µεθόδους των προγραµµάτων που εφαρµόζει, προς  όφελος των πελατών του καθώς και του ίδιου του Κέντρου. 

Για την επίτευξη των παραπάνω το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο «Προνόηση» διαθέτει: 

 • Θεραπευτές µε µακροχρόνια εµπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σχέση µε  τα παρεχόµενα προγράµµατα.  
 • Άρτια οργάνωση 
 • Κατάλληλο εξοπλισµό 
 • Ορθή επικοινωνία 

Η ασφάλεια και η παροχή ποιοτικών και κατάλληλων θεραπευτικών προγραµµάτων προς τα παιδιά αλλά και  τους γονείς αυτών, πρέπει να είναι συνεχής µέριµνα τόσο της ∆ιοίκησης του Κέντρου, όσο και  όλων των εργαζοµένων. Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι όσον αφορά την δέσµευση του  Κέντρου προς την ποιότητα. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο «Προνόηση» πρέπει να ανταποκρίνονται  στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να ακολουθούν τους  υψηλούς ρυθµούς της τεχνολογικής εξέλιξης. Επιπλέον πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία  τους και την συνεχή υποστήριξη από τη διοίκηση του Κέντρου, στοιχεία απαραίτητα µε βάση τις  απαιτήσεις της σηµερινής κοινωνίας.  

Εκ της ∆ιευθύνσεως, 

Ροντογιάννης Βασίλης 

* Το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο «Προνόηση» διαθέτει ήδη και εφαρµόζει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του  διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό ∆ιαχείρησης Ποιότητας (ISO). * Το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο «Προνόηση» είναι πιστοποιηµένος φορέας µε τον ΕΟΠΠΥ (Εθνικός  Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). 

* ∆εκτά όλα τα ασφαλιστικά ταµεία.

Share This